€ 47.991,98 aan ‘bedongen’ buitengerechtelijke incassokosten toewijsbaar?

In algemene voorwaarden worden vaak bepalingen opgenomen over buitengerechtelijke incassokosten, bijvoorbeeld dat deze 15% of een ander percentage van de hoofdsom bedragen. In beginsel is dit ook toegestaan bij ‘business to business’-relaties (hierna: B2B). Betekent dit dan dat een schuldeiser altijd de ‘bedongen’ incassokosten kan vorderen, ook als deze bijvoorbeeld € 47.991,98 bedragen, terwijl de…

Matiging contractueel verbeurde boetes bij particuliere verhuur

De rechter kan een contractueel verschuldigde boete desgevraagd matigen als de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. De rechter mag pas van zijn bevoegdheid tot matiging gebruikmaken als de toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Hierbij moet niet alleen worden gelet op de verhouding tussen de werkelijke…

Zwangerschapsdiscriminatie komt werkgever duur te staan

Een potentiële werkgever (hierna: werkgever) die geen arbeidsovereenkomst aanbiedt aan een sollicitante, nadat zij heeft medegedeeld dat zij zwanger was, maakt een verboden onderscheid naar geslacht en handelt daarmee onrechtmatig. Het gevolg: verplichting tot betaling van een schadevergoeding aan de sollicitante. Wat is dan de schade die de sollicitante heeft geleden. De Rechtbank Den Haag…

Ondanks toewijzing vordering geen proceskostenvergoeding FBTO wegens veroorzaken verwarring

Op grond van het Nederlands procesrecht wordt de partij die in het ongelijk wordt gesteld in beginsel in de proceskosten veroordeeld. Wel kan de rechter hier onder omstandigheden van afwijken, bijvoorbeeld als er nodeloos kosten worden aangewend of veroorzaakt. In dit laatste geval kan hij de kosten voor rekening van de partij die deze kosten…

Wanneer leidt het afbreken van onderhandelingen tot schadeplichtigheid?

Als maatstaf voor de beoordeling van de schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandelingen heeft te gelden dat ieder van de onderhandelende partijen – die overigens verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te bepalen – vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van gerechtvaardigde vertrouwen van de wederpartij in het tot…

Onoplettende verhuurder aansprakelijk voor kosten illegale energie aftap door huurder

Verhuurders van panden moeten adequaat onderzoek doen naar hun huurders. Doen ze dat niet, dan kunnen ze schadeplichtig zijn tegenover derden zoals Stedin. Dit was aan de orde in de uitspraak van Hof Amsterdam van 28 augustus 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3112. Wat was de situatie? In deze uitspraak had de verhuurder onvoldoende onderzoek gedaan naar de huurder…

Verwijderen BKR-registratie vóór het verstrijken van 5 jaar na melding van herstel/aflossing

Kredietnemers kunnen jaren gestraft worden voor het nemen van krediet in het verleden en het daarbij laten ontstaan van betalingsachterstanden; de kredietaanbieder doet dan een BKR-melding die pas vijf jaar na beëindiging van het kredietcontract verdwijnt. Toch is het mogelijk om een BKR-registratie – zelfs als u in de WSNP heeft gezeten – eerder te…

Gemaximeerd boetebeding bij huurovereenkomst is niet rechtsgeldig

In de rechtspraak is vaak geoordeeld dat niet gemaximeerde boetebedingen in algemene voorwaarden behorend bij de huurovereenkomst met consumenten ongeldig zijn, omdat deze als een oneerlijk beding worden bestempeld ingevolge de richtlijn 93/13/EEG. Uit de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Gouda, kamer voor kantonzaken van 16 mei 2019 blijkt dat ook een gemaximeerd…

Tijdelijk door Ondernemingskamer aangestelde bestuurder en beheerder niet aansprakelijk voor afgeleide schade

Tijdelijke bestuurders en beheerders die door de Ondernemingskader worden aangesteld in het kader van een enquêteprocedure kunnen onder omstandigheden – net als gewone bestuurders en feitelijke beleidsbepalers – aansprakelijk zijn jegens schuldeisers en/of aandeelhouders van de vennootschap. Oppassen geblazen dus. In de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 5 december 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:5864) werd een door…

Ontzeggen toegang tot het gehuurde wegens huurachterstand niet toegestaan en leidt tot schadeplichtigheid verhuurder

Als de huurder tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting tot huurbetaling, heeft verhuurder de bevoegdheid om zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst op te schorten. Deze bevoegdheid omvat echter niet ook het ontzeggen van de toegang tot het gehuurde, aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de uitspraak van 8 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7133 (hierna: Hof). Wat…