Statutair bestuurder weerloos bij vennootschapsrechtelijk ontslag? Nee!

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat een rechtsgeldig ontslag van een statutair bestuurder van een vennootschap uit zijn vennootschapsrechtelijke positie vaak tevens opzegging van zijn arbeidsovereenkomst meebrengt. Hierdoor wordt de arbeidsovereenkomst in feite een ‘lege huls’. Het arbeidsrechtelijk ontslag kan als zodanig niet worden aangevochten en/of worden hersteld, omdat het bevoegde orgaan…

Onjuiste niet transparante declaraties en aanschaf van een te dure bedrijfsauto komt directeur woningcorporatie duur te staan

Een ontslag op staande voet is een uiterste middel, zodat dit alleen mag worden ingezet als van een werkgever op grond van een dringende reden niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer nog langer te laten voortduren. Bij de beoordeling van de vraag of van een zodanige dringende reden sprake is, moeten…

Overeengekomen van 8,33 % per maand is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

In de uitspraak van 4 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10570 oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden dat de in de geldleningsovereenkomst tussen twee particulieren overeengekomen boeterentevergoeding van 8,33% per maand in de gegeven omstandigheden zo buitenproportioneel is dat zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en daarom tussen partijen niet van toepassing mag zijn. Het Hof overweegt dat…

Discutabele rentebedingen in algemene voorwaarden voor consumenten

Rentebedingen in algemene voorwaarden – die worden toegepast bij consumenten – kunnen worden getoetst aan de Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomst (hierna: de richtlijn). Dit blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 2 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1058.   De richtlijn In artikel 3 lid 1 van de richtlijn is vermeld dat een…

Franchisegever, pas op met het verstrekken van omzetprognoses

Een franchisegever is niet verplicht om omzetprognoses te verstrekken aan potentiële franchisenemers. Doet hij dat wel, dan moet hij instaan voor de deugdelijkheid van de omzetprognoses (als hij deze zelf heeft opgesteld). Als de prognoses ondeugdelijk blijken te zijn, kan de franchisegever hiervoor namelijk aansprakelijk zijn jegens de franchisenemer.   Afgaan op prognoses Prognoses over…

Vennootschapspiraterij leidt ertoe dat (in)directe medebestuurder(s)/medeaandeelhouder(s) de volledige proceskosten moeten vergoeden 

In Nederland bestaat de regeling dat de partij die in het gelijk wordt gesteld slechts een deel van de daadwerkelijke proceskosten vergoed krijgt (ook wel geliquideerde proceskosten genoemd). In geval van ‘buitengewone omstandigheden’ kan de rechter evenwel van deze regeling afwijken en dus bepalen dat er een volledige vergoedingsplicht van de proceskosten bestaat. Dit is het…