Het rechtsvermoeden en het min/max-contract: hoe zat het ook alweer?

Met name bij 0-uren contracten doen werknemers regelmatig een beroep op het rechtsvermoeden in artikel 7:610b BW, zulks met het doel de gemiddelde omvang van de arbeid in de drie voorafgaande maanden mee te laten tellen bij het bepalen van de maandelijkse arbeidsduur voor bijvoorbeeld loonvorderingen.   Het rechtsvermoeden Volgens de Parlementaire Geschiedenis beoogt het rechtsvermoeden in…

Top 5 meest gemaakte fouten door werkgevers

Hoewel de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) alweer (bijna) twee jaar is ingevoerd, maken werkgevers nog steeds fouten in arbeidsovereenkomsten. Het gevolg: ongeldige arbeidsvoorwaarden. Tijd voor een top 5 van de meest gemaakte fouten in arbeidsovereenkomsten. 1. Concurrentiebeding bij contracten voor bepaalde tijd   Sinds 1 januari 2015 is het werkgevers niet toegestaan om…

Niet gemaximeerde boetebeding in algemene voorwaarden met consument niet rechtsgeldig

  Het komt regelmatig voor dat professionele verhuurders niet gemaximeerde boetebedingen hanteren in de algemene voorwaarden behorend bij de huurovereenkomst met consumenten. Dergelijke bedingen zijn echter niet rechtsgeldig en worden in voorkomend geval ambtshalve – dus zonder dat partijen hierom vragen – vernietigd door de rechter. In deze bijdrage gaan wij in op de Richtlijn…

Payrollbedrijven opgepast: regels uit de uitzendbranche kunnen van toepassing zijn

Payrollbedrijven die dachten dat zij niet onder de wet- en regelgeving van uitzendbedrijven vallen wegens de afwezigheid van de zogenaamde ‘allocatiefunctie’, komen bedrogen uit na het arrest van de Hoge Raad van 4 november 2016. Wat houdt de ‘allocatiefunctie’ in en welke gevolgen heeft het arrest van de Hoge Raad voor payrollbedrijven? Alvorens deze vragen…

Mag een huurder 5 hennepplanten kweken?

Wie dacht dat het voorhanden hebben van een 5-tal hennepplanten geen huurrechtelijke consequenties heeft, komt bedrogen uit. Een huurder kan namelijk zijn woning verliezen, ook al zijn hieraan geen strafrechtelijke consequenties verbonden. Dit blijkt uit recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Wat was de situatie?   In de algemene huurvoorwaarden behorende bij de huurovereenkomst werd…

Zo ontspringt de bestuurder dans van de bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurder heeft een bijzondere, maar ook een kwetsbare, positie binnen de vennootschap. Hij moet voorzichtig manoeuvreren, wil hij niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door schuldeisers van de vennootschap of de vennootschap zelf. Uit vele rechtszaken blijkt dat rechters bestuurdersaansprakelijkheid niet snel aannemen . Ook een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, waarin de curator de…