Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Linea Recta Advocatuur, gevestigd te Rotterdam

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Linea Recta Advocatuur: een eenmanszaak, KvK-nummer 66070783.

b. Het kantoor: Linea Recta Advocatuur.

c. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.

d. Honorarium: de financiële vergoeding – exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten als sub e. en sub f. bedoeld – die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

e.  Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, waaronder bijvoorbeeld griffierechten, kosten van derden (deurwaarder, deskundige, etc.).

f.    Kantoorkosten: de vaste percentuele opslag op het honorarium vanwege de kosten van kantoorfaciliteiten.

g.   De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Linea Recta Advocatuur en cliënt.

2. Rechtsgebieden 

Linea Recta Advocatuur houdt zich in het bijzonder bezig met de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, huurrecht en strafrecht.

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht die aan Linea Recta Advocatuur wordt verstrekt. Deze toepasselijkheid geldt tevens voor alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

4. Overeenkomst van opdracht

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Linea Recta Advocatuur is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan Linea Recta Advocatuur slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door eventuele medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.

b. De cliënt stemt ermee in, dat Linea Recta Advocatuur de overeenkomst van opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of zonodig met inschakeling van derden.

c. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek  – die kunnen resulteren in een hoofdelijke c.q. persoonlijke aansprakelijkheid van de advocaat met het oog op wie de cliënt de opdracht aan Linea Recta Advocatuur heeft gegeven en in hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer indien sprake is van aanvaarding van de opdracht door meerdere opdrachtnemers – wordt uitgesloten.

5. Declaratie en overige financiële aspecten

a.   Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt bij de totstandkoming van de opdracht aan de cliënt medegedeeld.

b.   Indien Linea Recta Advocatuur in een gerechtelijke procedure namens de cliënt optreedt, is de cliënt tevens verschotten, zoals hiervoor in artikel I sub e omschreven, verschuldigd. De hoogte van deze verschotten varieert met de aard van de gerechtelijke procedure, de omvang van het financiële belang, de rol van de cliënt in deze procedure als eiser dan wel gedaagde, et cetera. Deze kosten vormen geen vergoeding voor de werkzaamheden van Linea Recta Advocatuur, doch zijn verschuldigd aan de betreffende derde, zoals de betrokken rechterlijke instantie, de deurwaarder etc. Linea Recta Advocatuur doet de cliënt deze zogenaamde verschotnota’s direct na ontvangst toekomen. De cliënt dient deze nota’s te allen tijde direct na ontvangst danwel desgevraagd vooraf aan Linea Recta Advocatuur te betalen.

c.   Verschotten bestaande uit aan de rechterlijke instantie verschuldigde griffierechten moeten  voorafgaande aan de gerechtelijke procedure worden voldaan uiterlijk op een door Linea Recta Advocatuur te vermelden tijdstip. Bij niet voldoening van deze griffierechten op voormeld tijdstip, staat het Linea Recta Advocatuur – mits zij dit vooraf aan cliënt meedeelt – vrij  om haar werkzaamheden te staken dan wel op te schorten zelfs indien dit betekent dat in de gerechtelijke procedure voor de cliënt fatale termijnen verstrijken. Verrichte werkzaamheden worden elk maand gedeclareerd, ongeacht de omvang van de werkzaamheden en het stadium waarin de werkzaamheden zich bevinden.

d.   Indien de cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur heeft de cliënt tot 45 dagen na factuurdatum het recht om de hoogte van de factuur te betwisten. Na 45 dagen vervalt dit recht. Betwisting dient schriftelijk te geschieden.

e.   Linea Recta Advocatuur is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de oudste openstaande declaratie. In het geval Advocatenkantoor Linea Recta voor de eerste maal voor de cliënt werkzaamheden verricht, gebeurt dit uitsluitend op basis van een voorschot.

f.    Linea Recta Advocatuur behoudt zich het recht voor haar voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de gewijzigde voorwaarden, behoudens in geval van bijzondere en onvoorziene omstandigheden, slechts van toepassing zullen zijn op opdrachten die zijn verstrekt na de totstandkoming van de gewijzigde voorwaarden.

g.   Indien twee of meer cliënten partij zijn bij een met Linea Recta Advocatuur gesloten overeenkomst van opdracht, zijn al deze cliënten jegens Linea Recta Advocatuur hoofdelijk verbonden voor de nakoming van hun verplichtingen uit de overeenkomst. Voor cliënten met een rechtsbijstandverzekering geldt dat zij naast de verzekeraar hoofdelijk verbonden zijn voor de nakoming van de verplichting uit de overeenkomst, waaronder de betaling van de declaraties.

h.   Linea Recta Advocatuur behoudt zich het recht voor om haar uurtarieven jaarlijks aan te passen.

i. De cliënt is zich er bewust van dat indien aan de cliënt een schatting is gegeven van de te verwachten kosten, deze kosten kunnen stijgen als de zaak een onverwachte wending neemt (bijvoorbeeld: een procedure loopt langer door dan verwacht, er wordt een tegenclaim ingediend etc.).

j. De cliënt is zich er bewust van dat indien er sprake is van een (gerechtelijke) procedure en de cliënt in het ongelijk wordt gesteld, de cliënt door de rechterlijke instantie in beginsel wordt veroordeeld in de proceskosten, nakosten en eventuele overige kosten van de wederpartij. Deze kosten komen integraal voor rekening van cliënt en dient cliënt te betalen aan de wederpartij. Hiernaast is het ook mogelijk dat de wederpartij een (aanzienlijke) tegenclaim kan indienen in een procedure.

6.   Betaling

a.   Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Linea Recta Advocatuur gestelde bank- of girorekeningen, dan wel door betaling in contanten (tot het terzake in de advocatuur aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt. Betaling door middel van een beroep op verrekening is uitgesloten.

b.   Betaling van declaraties van Linea Recta Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.

c.   Indien Linea Recta Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op die invordering – met een minimum van € 250 – ten laste van de cliënt.

7.   Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor alsmede iedere eventuele aansprakelijkheid van de advocaten en juridische medewerkers werkzaam voor het kantoor jegens cliënten en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst of voortvloeiende uit onrechtmatige daad is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Een kopie van de huidige polis ligt op het kantoor ter inzage. Linea Recta Advocatuur is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor een verzekerd bedrag dat maximaal € 1.000.000 bedraagt.

b. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Linea Recta Advocatuur alsmede iedere eventuele aansprakelijkheid van de advocaten en juridische medewerkers werkzaam voor het kantoor beperkt tot voormeld eigen risico onder voormelde verzekering. Het eigen risico onder de huidige beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Linea Recta Advocatuur bedraagt maximaal € 1.000,–.

c. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor alsmede de advocaten en juridische medewerkers werkzaam voor het kantoor zijn echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Het kantoor is gerechtigd om mede namens de cliënt de algemene voorwaarden van de derde, eventueel met aansprakelijkheidsbeperking, te aanvaarden.

d. Hierboven sub c vermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval sprake is  van fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

e. De in deze bepaling vermelde aansprakelijkheidsbeperking(en) geldt niet in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van een van de advocaten of de juridische medewerkers die het kantoor ter uitvoering van een opdracht vertegenwoordigt.

8. Vervaltermijn

Onverminderd het hierboven in artikel 5 letter d bepaalde vervallen alle vorderingsrechten van cliënt jegens Linea Recta Advocatuur in verband met door Linea Recta Advocatuur verrichte werkzaamheden twaalf maanden na het tijdstip waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde vorderingsrechten.

9. Nietigheid

In geval een beding (waaronder mede te verstaan een gedeelte van een bepaling) in deze voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen (daaronder mede te verstaan het overige gedeelte van een bepaling) onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

10. Klachtenreglement en geschillen

a. Op alle opdrachten is het Klachtenreglement van Linea Recta Advocatuur van toepassing. Het reglement is te raadplegen op de website van Linea Recta Advocatuur.

b. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam, tenzij de bevoegdheid van een andere Nederlandse rechter dwingend bij wet is geregeld.

11. Privacy

De persoonlijke gegevens van de cliënt worden opgenomen in een databestand. De cliënt heeft het recht tot inzage, verzet en correctie. Linea Recta Advocatuur verwijst naar het privacyverklaring welke op de website is gepubliceerd en waarmee inzichtelijk is hoe Linea Recta Advocatuur uitvoering geeft aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan diegenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt.

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning?

U bent van harte welkom voor een bezoek aan ons kantoor. Graag maken wij nader kennis met u.