Huurrecht

De huurovereenkomst is de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt tegenover de huurder om een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te geven en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (artikel 7:201 BW).

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen huur:

 1. huur van een woning;
 2. huur van een bedrijfsruimte zoals bedoeld in artikel 7:290 BW (waaronder een winkelruimte of horecapand); en
 3. huur van overige bedrijfsruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a BW (waaronder  een kantoorruimte).

Het onderscheid is met name van belang voor de vraag welke beschermingsrechtelijke bepalingen van toepassing zijn op de huurovereenkomst. Met name de huur van een woning en de huur van een bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW zijn grotendeels van dwingend recht, zodat de huurder vergaande rechtsbescherming geniet.

De verplichtingen van verhuurder en huurder

De verhuurder en huurder hebben verplichtingen over en weer. Zo is de verhuurder gehouden om de gehuurde zaak aan de verhuurder ter beschikking te stellen zonder gebreken. Als er sprake is van een gebrek moet de verhuurder dit verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. Als de verhuurder het gebrek niet verhelpt, kan de huurder het gebrek zelf (laten) herstellen op kosten van de verhuurder en/of huurprijsvermindering eisen. Het voorgaande geldt niet voor kleine herstellingen. Deze moet de huurder zelf verhelpen.

De huurder is zijnerzijds verplicht om de overeengekomen huurprijs tijdig te voldoen en zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen. Als een huurder bijvoorbeeld structureel overlast veroorzaakt aan omwonenden of de huurpenningen herhaaldelijk niet of te laat betaalt gedraagt hij zich niet als een huurder en kan de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst vragen bij de kantonrechter.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een huurrecht advocaat? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring in het huurrecht en staan zowel huurders als verhuurders bij in geschillen en procedures. Bovendien hanteren wij scherpe tarieven voor diverse werkzaamheden.

Onderwerpen
 • opstellen en beoordelen huurovereenkomst 
 • opstellen en beoordelen woonbegeleidingsovereenkomst (zorg en huur)
 • opstellen en beoordelen samenwerkingsovereenkomst (huur en samenwerking)
 • huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur
 • gebrekenregeling
 • overlast
 • huurgenot
 • huurprijsvermindering en schadevergoeding (zie ook www.huurcommissie.nl)
 • goed (ver)huurder
 • dringende werkzaamheden en renovatie
 • medehuurderschap ex artikel 7:267 BW (duurzame gemeenschappelijke huishouding)
 • dringend eigen gebruik
 • bedrijfsruimte ex artikel 230a en overige bedrijfsruimte ex artikel 290a
 • ontbinding huurovereenkomst (overlast, hennepkwekerij)
 • ontruiming gehuurde woning
 • Leegstandswet (huurovereenkomst voor bepaalde tijd)

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning?

U bent van harte welkom voor een bezoek aan ons kantoor. Graag maken wij nader kennis met u.