Contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Het contracten- en aansprakelijkheidsrecht wordt ook wel het verbintenissenrecht genoemd;  een omvangrijk rechtsgebied dat kan worden onderverdeeld in contractuele en niet-contractuele verbintenissen. Bij contractuele verbintenissen moet worden gedacht aan overeenkomsten die partijen vrijwillig sluiten zoals een huurovereenkomst, franchiseovereenkomst, koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst, overeenkomst van opdracht etc. Bij niet contractuele verbintenissen kunt u denken aan verbintenissen die hun grondslag vinden in de wet, en derhalve niet in een overeenkomst. Vaak wordt dit aangeduid als het aansprakelijkheidsrecht.

Contractenrecht

In het zakenleven vormt de overeenkomst de basis voor de rechtsverhouding tussen partijen. Het is daarom belangrijk dat u de rechten en plichten van partijen goed vastlegt in de overeenkomst.  Op deze wijze voorkomt u dat achteraf hierover discussie ontstaat en dat niet duidelijk is welke afspraken rechtens gelden. Ook kunt u hiermee procedures beperken of zelfs voorkomen.  Als de overeenkomst eenmaal is opgesteld, moet u ook nagaan of er algemene voorwaarden van toepassing zijn en hoe deze moeten luiden. De algemene voorwaarden moeten vervolgens tijdig ter hand worden gesteld aan de wederpartij, anders zijn ze niet geldig.

Het kan voorkomen dat de wederpartij zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Welke mogelijkheden heeft u dan? De wet geeft u, afhankelijk van uw situatie, verschillende mogelijkheden: vordering tot nakoming, vordering tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst etc.

Wij zijn gespecialiseerd in het contractenrecht en kunnen u juridische ondersteuning bieden van begin tot eind: van het opstellen van overeenkomsten tot beëindigen van deze. Hiernaast kunnen wij ook gerechtelijke procedures voor u voeren. Wij gaan hierbij creatief te werk en ondersteunen u bij het maken van een juiste keuze.

Franchise

Franchise is een bijzondere vorm van een overeenkomst en is sterk in opkomst. Steeds meer ondernemers kiezen er voor om via een bekende en bewezen formule te ondernemen en samen te werken. Wat houdt franchise eigenlijk in? Volgens de Nederlandse Franchise Code is franchise een vorm van samenwerking tussen juridisch en economisch zelfstandige (rechts)personen, waarbij de ene partij (de franchisegever) aan de andere partij (de franchisenemer) het recht verleent om zijn franchiseformule te exploiteren voor de afzet van goederen en/of diensten. Partijen beogen hierbij voor beiden een ondernemersinkomen te realiseren.

Wij kunnen zowel franchisegevers als franchisenemers adviseren over diverse juridische aangelegenheden. Ook als u een franchise-advocaat zoekt voor bijvoorbeeld het voeren van gerechtelijke procedures, bent u bij ons aan het juiste adres.

Aansprakelijkheidsrecht

Een klassiek voorbeeld van een niet contractuele verbintenis is de onrechtmatige daad. Bij een onrechtmatige daad wordt inbreuk gemaakt op iemands recht of er is sprake van een doen of nalaten in strijd met de wet of gewoonte. Als iemand een onrechtmatig daad pleegt is hij beginsel gehouden om de schade die de andere partij hierdoor lijdt te vergoeden. Onrechtmatige daad kan ook in groepsverband worden gepleegd, als gevolg waarvan de hele groep aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden schade.

Voorbeelden van onrechtmatige daden zijn: vernieling van goederen, het (opzettelijk) toebrengen van letsel, gevaarzetting, hinder door stank of overlast, onrechtmatige publicaties, onrechtmatige concurrentie etc. Hiernaast kunnen ook contractuele verbintenissen een onrechtmatige daad opleveren, namelijk als een bepaalde gedraging los van de wanprestatie ook een onrechtmatige daad oplevert.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u juridische ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren en procederen over contractuele en niet contractuele verbintenissen. Ook voor het starten van het incassotraject bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hanteren scherpe tarieven voor diverse werkzaamheden.
Onderwerpen

Contractenrecht: 

 • incassotraject
 • opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden, algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden
 • opstellen en beoordelen opslagvoorwaarden
 • opstellen en beoordelen van overeenkomsten (koopovereenkomst, huurovereenkomst, overeenkomst van opdracht etc.)
 • vordering tot nakoming en/of schadevergoeding
 • contractsovername
 • beëindigen van overeenkomsten (opzegging, ontbinding, vernietiging)
 • opstellen en beoordelen van (samenwerkings)overeenkomsten in de (thuis)zorg en AWBZ
 • adviseren en procederen over geschillen tussen zorgkantoren en gecontracteerde zorgaanbieder
 • adviseren en procederen over geschillen tussen gecontracteerde hoofdaannemer en niet gecontracteerde onderaannemer
 • opstellen en beoordelen van een volmacht (inclusief legaliseren handtekening voor het buitenland)

Franchise

 • opstellen en beoordelen van franchiseovereenkomst
 • zorgplicht franchisegever
 • onjuiste voorstelling van zaken, dwaling
 • concurrentiebeding
 • leverstop wegens onbetaald laten franchisefees
 • huurovereenkomst in relatie tot (onder)huurovereenkomst
 • overdracht franchise-winkel
 • opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomst

Aansprakelijkheidsrecht en overige verbintenissen

 • onrechtmatige daad en aansprakelijkheid
 • lestelschade
 • verklaring voor recht dat een bepaalde handeling onrechtmatig is
 • een verbod of een gebod om een bepaalde handeling te verrichten
 • ongerechtvaardigde verrijking
 • onverschuldigde betaling

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning?

U bent van harte welkom voor een bezoek aan ons kantoor. Graag maken wij nader kennis met u.