Arbeidsrecht

De arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt, om in dienst van de werkgever, gedurende een bepaalde periode, arbeid te verrichten tegen loon (artikel 7:610 BW). Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst danwel een andere overeenkomst moet gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. Niet alleen de bedoeling van de partijen is van belang, maar ook de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de arbeidsovereenkomst.

Dwingendrechtelijke regels

De werknemer bevindt zich structureel in een ondergeschikte en afhankelijke positie ten opzichte van de werkgever. Daarom heeft de werkgever het arbeidsrecht vergaand gereguleerd door opname van diverse dwingendrechtelijke bepalingen. Aanvullende regels kunnen worden opgenomen in individuele arbeidsovereenkomsten of in CAO’s. Afspraken in een arbeidsovereenkomst kunnen overigens eenzijdig worden gewijzigd door de werkgever als de werkorganisatie dit eist.

Proeftijdbeding en concurrentiebeding

In 2015 zijn de regels voor het opnemen van een proeftijd- en concurrentiebeding aangescherpt. Zo mag er geen proeftijdbeding worden overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst die korter duurt dan 6 maanden. Een concurrentiebeding is in beginsel niet toegestaan bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Dit is alleen anders als de werkgever kan motiveren dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit jurisprudentie blijkt dat dit geen gemakkelijke opgave is.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen:

 • door opzegging door de werkgever of werknemer;
 • door beëindiging met wederzijds goedvinden; danwel
 • door ontbinding door de kantonrechter of na verlening van een ontslagvergunning door het UWV.

De werkgever kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde niet zomaar beëindigen. De werknemer moet hiermee instemmen. Partijen sluiten dan een vaststellingsovereenkomst. Als de werknemer niet instemt met beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zal de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst moeten verzoeken bij de kantonrechter danwel een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV (de preventieve toets). Welke route in het concrete geval gevolgd moet worden, is afhankelijk van de ontslaggrond die aangevoerd wordt.

Als er sprake is van een ontslag op staande voet, is preventieve toetsing door de kantonrechter of het UWV niet vereist. Er worden evenwel hoge eisen gesteld aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet. De werknemer zal het ontslag op staande voet ook niet zomaar accepteren, waardoor partijen alsnog bij de rechter kunnen uitkomen.

Transitievergoeding

Bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst kan de werkgever een transitievergoeding verschuldigd zijn aan de werknemer. Dit is bijvoorbeeld het geval als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd door opzegging na toestemming van het UWV danwel ontbinding door de kantonrechter. Hiernaast kan de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als een tijdelijke arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd nadat deze van rechtswege is geëindigd.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij in juridische geschillen en procedures. Ook kunt u ons inschakelen voor juridisch advies over het arbeidsrecht. Wij hanteren scherpe tarieven voor diverse werkzaamheden.

Onderwerpen 

Arbeidsovereenkomst:

 • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd
 • proeftijdbeding
 • ketenregeling
 • non-concurrentie- en relatiebeding 
 • geheimhoudingsbeding
 • aanzegverplichting

Procedures:

 • ontbinding arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
 • aanvraag UWV-ontslagvergunning
 • loonvordering en wettelijke verhoging
 • ontslag op staande voet
 • transitievergoeding en billijke vergoeding
 • verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
 • bedrijfsongeval en letselschade

Overig:

 • overgang van onderneming
 • flexibele arbeidsrelaties
 • statutaire bestuurder
 • opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomst
 • Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
 • begeleiding ontslag
 • begeleiding re-integratie
 • Wet op de Ondernemingsraden

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning?

U bent van harte welkom voor een bezoek aan ons kantoor. Graag maken wij nader kennis met u.