Ondernemingsrecht

In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de huishouding van rechtspersonen en hun organen geregeld. De wetgever heeft hierbij een evenwichtige verdeling van taken en bevoegdheden voor ogen gestaan (‘checks and balances’). Soms kan het evenwicht uit balans zijn doordat een aandeelhouder of bestuurder zich niet houdt aan de regels binnen de vennootschap. Ook kan er onenigheid zijn binnen de organen van de vennootschap. De wet biedt, afhankelijk van de situatie, diverse mogelijkheden om deze problemen op te lossen. Een voorbeeld hiervan is de wettelijke geschillenregeling voor aandeelhouders.

De aandeelhouders

Aandeelhouders binnen een besloten vennootschap kunnen soms overgeleverd zijn aan elkaar. Ruzies zijn daarom onvermijdelijk. Als de ruziënde aandeelhouders niet in der minne tot een oplossing komen, kunnen zij gebruikmaken van de uitstotings- en uittredingsregeling om de rust binnen de vennootschap te laten terugkeren.

Door middel van de uitstotingsregeling kunnen een of meer aandeelhouders, met minimaal een derde deel van de aandelen, een gedwongen aandelenverkoop bewerkstelligen door de aandeelhouder die het belang van de vennootschap ernstig schaadt.  Door middel van de uittredingsregeling kan de aandeelhouder, die ernstig in zijn rechten of belangen is geschaad, een gedwongen koop van zijn aandelen bewerkstelligen door de aandeelhouder die hier debet aan is.

 De bestuurder

De bestuurder heeft een bijzondere positie binnen de vennootschap; hij vertegenwoordigt de vennootschap naar buiten toe. De bestuurder is tegenover de vennootschap daarom gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taken (artikel 2:9 BW). Bij gebreke hiervan kan hij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap lijdt. Van onbehoorlijk taakuitoefening is sprake als geen ‘redelijk denkend’ bestuurder onder dezelfde omstandigheden op dezelfde wijze zou hebben gehandeld. Er moet sprake zijn van een onmiskenbare, duidelijke tekortkoming; de bestuurder moet een ernstig verwijt treffen.

De bestuurder kan ook persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover derden als dezen schade hebben geleden als gevolg van zijn onrechtmatig handelen (artikel 6:162 BW). Hiervan kan sprake zijn als de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt en hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van een dergelijk ernstig verwijt zal bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als vast komt te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap ertoe zou leiden dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de schade die daaruit voortvloeit. Uiteraard zijn er ook andere omstandigheden denkbaar op grond waarvan een persoonlijk verwijt aangenomen kan worden.

Vragen?
Heeft u vragen of zoekt u een ondernemingsrecht advocaat in Rotterdam? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren en procederen over rechtspersonen en hun organen, over vernietiging van besluiten van rechtspersonen, alsook over de aansprakelijkheid van de organen.
Onderwerpen:
  • opstellen en beoordelen van managementovereenkomsten 
  • onbehoorlijk bestuur en ernstig verwijt
  • aandeelhoudersgeschillen (uittreding, uitstoting)
  • vernietiging besluiten van organen
  • aansprakelijkheid organen (aandeelhouder, feitelijke beleidsbepaler)
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • tegenstrijdig belang
  • ontslag bestuurder
  • beslag op aandelen
  • laten herleven van een BV nadat deze is opgehouden te bestaan (heropening vereffening)

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning?

U bent van harte welkom voor een bezoek aan ons kantoor. Graag maken wij nader kennis met u.