Insolventierecht

Faillissement

Een faillissement heeft verstrekkende gevolgen voor de schuldenaar en zijn schuldeisers. Wanneer kan het faillissement worden aangevraagd en wat zijn de gevolgen van faillissement?

Het faillissement kan worden aangevraagd als er sprake is van een schuldenaar die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.  Er moet aan twee vereisten worden voldaan wil hiervan sprake zijn: 1) er moet sprake zijn van meerdere schuldeisers (ook wel het pluraliteitsvereiste genoemd) en 2) de schuldenaar moet verkeren in de toestand van te hebben opgehouden te betalen.

De faillietverklaring wordt uitgesproken als summierlijk blijkt van het bestaan van feiten of omstandigheden, die aantonen dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.

Een faillissementsprocedure leent zich niet voor een uitgebreid onderzoek naar de feiten of voor een uitgebreide bewijslevering. Daarom is het van belang dat de schuldeiser zijn vordering goed onderbouwd door overlegging van stukken. De keerzijde hiervan is, dat indien de vordering voldoende gemotiveerd wordt betwist door de schuldenaar, de faillissementsaanvraag afgewezen kan worden.

Wie kan het faillissement aanvragen?

Zowel de schuldenaar als zijn schuldeisers kunnen het faillissement aanvragen. Als een schuldeiser het faillissement aanvraagt toetst de rechter ook of deze schuldeiser een onbetaalde opeisbare vordering.

Wat zijn de gevolgen van het faillissement?

Door het faillissement verliest de schuldenaar de beschikking en het beheer over zijn vermogen. De curator die wordt aangewezen door de rechtbank, is belast met het beheer en de vereffening van dit vermogen, en zal dit vermogen onder de gezamenlijke schuldeisers verdelen in de wettelijke volgorde.

Het faillissement heeft verder tot gevolg dat diverse wederkerige overeenkomsten tussentijds opgezegd kunnen worden. Als de gefailleerde bijvoorbeeld een huurder is kan zowel de curator als de verhuurder de huurovereenkomst tussentijds opzeggen. Als de gefailleerde een werkgever is kan zowel de curator als de werknemer de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen. Ook overige overeenkomsten zullen meestal opgezegd kunnen worden, omdat daarin vaak bepalingen voorkomen die ontbinding van de overeenkomst mogelijk maken bij faillissement van een der partijen.

Faillissementspauliana

De curator heeft vergaande bevoegdheden bij een faillissement. Niet alleen beheert en vereffend hij het vermogen van de schuldenaar. Hij kan ook bepaalde rechtshandelingen vernietigen, namelijk rechtshandelingen die de schuldenaar vóór de faillietverklaring onverplicht heeft verricht en waarbij hij wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn. Op deze wijze kunnen alsnog baten voor de bedoel worden gerealiseerd, die ten goede komen van de schuldeisers.

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Het faillissement kan grote gevolgen hebben voor de bestuurders van een vennootschap. Als blijkt dat zij hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement, kan iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk – dus ieder voor het geheel – aansprakelijk zijn voor het  faillissementstekort. De bestuurder die de jaarrekening van de vennootschap niet tijdig gepubliceerd heeft moet oppassen dat hij niet aansprakelijk wordt gesteld. In dit geval heeft hij zijn taak namelijk onbehoorlijk vervuld en dit wordt vermoed de belangrijkste oorzaak van het faillissement te zijn.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar of van uw eigen onderneming? Of wilt u verweer voeren tegen een faillissementsaanvraag? Wij hebben ruime ervaring in het faillissementsrecht en kunnen u rechtsbijstand verlenen. Wij hanteren hiervoor scherpe tarieven.

Onderwerpen:

  • aanvraag faillissement en verzet hiertegen
  • opzeggen huur- en arbeidsovereenkomsten in faillissement
  • overgang van onderneming bij faillissement
  • faillissementspauliana
  • onbehoorlijke taakvervulling bestuurder in faillissement

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning?

U bent van harte welkom voor een bezoek aan ons kantoor. Graag maken wij nader kennis met u.