Verbintenissenrecht

 

Het komt regelmatig voor dat professionele verhuurders niet gemaximeerde boetebedingen hanteren in de algemene voorwaarden behorend bij de huurovereenkomst met consumenten. Dergelijke bedingen zijn echter niet rechtsgeldig en worden in voorkomend geval ambtshalve – dus zonder dat partijen hierom vragen – vernietigd door de rechter. In deze bijdrage gaan wij in op de Richtlijn oneerlijke bedingen en geven wij u tips om een rechtsgeldig boetebeding te overeenkomen.

 

Richtlijn oneerlijke bedingen

Het doel van de Richtlijn 93/13/EEG (ook wel Richtlijn oneerlijke bedingen genoemd) is bescherming van consumenten tegen oneerlijke bedingen in overeenkomsten met professionele partijen. De Richtlijn bevat in dit kader een bijlage met een lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden bestempeld. Uit vaste rechtspraak blijkt dat bedingen die onder het bereik van deze Richtlijn vallen ambtshalve getoetst en vernietigd kunnen worden door de rechter, waarbij de vraag aan de orde of het beding al dan niet oneerlijk is.

 

Rechtbank Noord-Holland

Zo heeft de Rechtbank Noord-Nederland in haar uitspraak van 24 augustus geoordeeld dat een boetebeding zoals opgenomen in de algemene voorwaarden (in dit geval een ROZ model uit 2003) onder het bereik van de Richtlijn valt, zodat de rechter ambtshalve moet onderzoeken of het boetebeding al dan niet oneerlijk is.  Na afweging van diverse factoren kwam de Rechtbank tot het oordeel dat het boetebeding niet rechtsgeldig was. Van belang was onder meer dat partijen niet apart hadden onderhandeld over het boetebeding en dat het boetebeding geen kernbeding was in de zin van de Richtlijn. Verder overwoog de Rechtbank dat aangezien de huurder op grond van de algemene voorwaarden een boete verbeurt van € 25,– per kalenderdag voor elke verplichting uit de huurovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden die de huurder niet nakomt of overtreedt en de huurprijs per maand € 571,– bedroeg en de verschuldigde boetes in beginsel oneindig kunnen oplopen, het boetenbeding buitenproportioneel was. Hieraan deed volgens de Rechtbank niet af dat de boetes slechts bedoeld waren als prikkel tot nakoming. Het boetebeding was daarom een oneerlijk beding in de zin van de Richtlijn. De rechtbank vernietigt het beding ambtshalve en wijst de daarop gebaseerde vordering van de verhuurder integraal af.

 

Hoewel de huurder in deze uitspraak op grond van de huurovereenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden boetes had verbeurd wegens het stelselmatig te laat betalen van de huur, kon de verhuurder deze boetes dus niet innen.

 

Tip

Wilt u voorkomen dat het boetebeding in uw algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is? Zorg er dan voor dat de boetebepalingen gemaximeerd zijn. Verder is het raadzaam om de hoogte van de boete afhankelijk te stellen van de aard, ernst en de omvang van de overtreding en dus te differentiëren in boetebedragen. Voorkomen moet in ieder geval worden dat de boete bij niet-nakoming van een contractuele verplichting tot een buitensporig bedrag leidt, in verhouding tot de hoofdverplichting van de consument.

 

 

Bron: verschenen op www.accountant.nl op 6 januari 2017, klik hier.

Auteur: Carolin Vethanayagam