Ontslag van een statutair bestuurder

Uit rechtspraak blijkt dat de positie van een bestuurder tweeledig is, er is namelijk sprake van een vennootschapsrechtelijke rechtsbetrekking en een arbeidsrechtelijke rechtsbetrekking. Vaak is in de statuten opgenomen dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AvA) de bestuurder kunnen ontslaan. Uit vaste rechtspraak volgt dat een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit in beginsel ook de beëindiging van…

Van nieuwkomer tot mede-verantwoordelijke: de aansprakelijkheid van de toetredende maat

Een maatschap is een rechtsvorm waarin twee of meer personen samenwerken in een bedrijf. Iedere maat brengt iets in, zoals arbeid, geld, goederen, goodwill etc. De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid, zodat de maten persoonlijk aansprakelijk zijn jegens de wederpartij. In deze bijdrage bespreken wij wanneer en in hoeverre een maat aansprakelijk is, en wanneer een…

Tijdelijk door Ondernemingskamer aangestelde bestuurder en beheerder niet aansprakelijk voor afgeleide schade

Tijdelijke bestuurders en beheerders die door de Ondernemingskader worden aangesteld in het kader van een enquêteprocedure kunnen onder omstandigheden – net als gewone bestuurders en feitelijke beleidsbepalers – aansprakelijk zijn jegens schuldeisers en/of aandeelhouders van de vennootschap. Oppassen geblazen dus. In de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 5 december 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:5864) werd een door…

Statutair bestuurder weerloos bij vennootschapsrechtelijk ontslag? Nee!

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat een rechtsgeldig ontslag van een statutair bestuurder van een vennootschap uit zijn vennootschapsrechtelijke positie vaak tevens opzegging van zijn arbeidsovereenkomst meebrengt. Hierdoor wordt de arbeidsovereenkomst in feite een ‘lege huls’. Het arbeidsrechtelijk ontslag kan als zodanig niet worden aangevochten en/of worden hersteld, omdat het bevoegde orgaan…

Doe tijdig melding van betalingsonmacht!

In de praktijk komt het met enige regelmaat voor dat bestuurders nalaten om tijdig betalingsonmacht van de vennootschap te melden bij het Bedrijfstakpensioenfonds, waardoor zij persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor niet betaalde pensioenpremies. Een bestuurder van een vennootschap is – onmiddellijk nadat het de bestuurder is gebleken dat de vennootschap niet tot betaling van pensioenpremies…

Zo ontspringt de bestuurder dans van de bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurder heeft een bijzondere, maar ook een kwetsbare, positie binnen de vennootschap. Hij moet voorzichtig manoeuvreren, wil hij niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door schuldeisers van de vennootschap of de vennootschap zelf. Uit vele rechtszaken blijkt dat rechters bestuurdersaansprakelijkheid niet snel aannemen . Ook een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, waarin de curator de…

Geen garantie op uitsluiting aansprakelijkheid

De aandeelhouder of moedermaatschappij van een bv is niet altíjd uitgesloten van alle aansprakelijkheid, zo blijkt uit een praktijkvoorbeeld rond vakantiebijslagen.   In het vennootschapsrecht geldt het uitgangspunt dat (persoonlijke) aansprakelijkheid van de aandeelhouder/moedermaatschappij uitgesloten is. Voor veel ondernemers is dat reden handel te drijven door middel van een besloten vennootschap. Onder bijzondere omstandigheden wordt…

Doorbraak van aansprakelijkheid in het arbeidsrecht: Wanneer is moedervennootschap aansprakelijk jegens werknemers dochtermaatschappij?

Of de moedermaatschappij aansprakelijk is voor de schulden van een dochter, hangt voornamelijk af van de mate waarin de moeder beslist over de dochter. Het recht om te bepalen, brengt ook plichten met zich mee.   Een rechtspersoon is in beginsel alleen aansprakelijk voor zijn eigen schulden en niet ook voor de schulden van de…

Wie bepaalt, betaalt?

Of de moedermaatschappij aansprakelijk is voor de schulden van een dochter, hangt voornamelijk af van de mate waarin de moeder beslist over de dochter. Het recht om te bepalen, brengt ook plichten met zich mee.   Wanneer is moedervennootschap aansprakelijk jegens werknemers dochtermaatschappij? Een rechtspersoon is in beginsel alleen aansprakelijk voor zijn eigen schulden en…