Ontslag van een statutair bestuurder

Uit rechtspraak blijkt dat de positie van een bestuurder tweeledig is, er is namelijk sprake van een vennootschapsrechtelijke rechtsbetrekking en een arbeidsrechtelijke rechtsbetrekking. Vaak is in de statuten opgenomen dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AvA) de bestuurder kunnen ontslaan. Uit vaste rechtspraak volgt dat een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit in beginsel ook de beëindiging van…

Van nieuwkomer tot mede-verantwoordelijke: de aansprakelijkheid van de toetredende maat

Een maatschap is een rechtsvorm waarin twee of meer personen samenwerken in een bedrijf. Iedere maat brengt iets in, zoals arbeid, geld, goederen, goodwill etc. De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid, zodat de maten persoonlijk aansprakelijk zijn jegens de wederpartij. In deze bijdrage bespreken wij wanneer en in hoeverre een maat aansprakelijk is, en wanneer een…

Recht op transitievergoeding bij een niet gelijkwaardig of lager aanbod tot het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst?

Op grond van de wet moet de werkgever de werknemer een transitievergoeding betalen als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na einde van rechtswege niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever. Hoe zit het als de werkgever wel een aanbod doet voor het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst, maar dit aanbod niet gelijkwaardig is of lager…

Indexering van de huurprijs bedrijfsruimte met terugwerkende kracht

Uit de uitspraak van Hof Amsterdam 14 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:836, blijkt dat indexering van de huurprijs met terugwerkende kracht mogelijk is bij huur van een bedrijfsruimte waarbij gebruik gemaakt is van (de ROZ-model) huurovereenkomst, waarin is voorzien in automatische jaarlijkse indexering van de huurprijs. Volgens het Hof heeft de huurder – door deze bepaling te…