Huurkorting corona bedrijfsruimte

Inmiddels is de horeca alweer gesloten vanwege de COVID-maatregelen. Op basis van recente jurisprudentie van de Hoge Raad bestaat de mogelijkheid voor huurders van een artikel 290-bedrijfsruimte om eventueel huurkorting te krijgen.  De Hoge Raad oordeelt in zijn uitspraak van 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974 dat de omstandigheid dat een huurder van een 290-bedrijfsruimte – die voor…

BKR-registratie verwijderen

BKR Registratie van 65-jarige moet verwijderd worden zodat hij een woning kan kopen met zijn 58-jarige partner. Bij de beantwoording van de vraag of een BKR-registratie moet worden verwijderd vindt er een belangenafweging plaats. Hierbij wordt het belang bij de BKR-registratie van de desbetreffende kredietverstrekker en andere kredietverstrekkers (en daarmee de samenleving als geheel) om…

Uitgetreden vennoot aansprakelijk voor huurachterstand na uittreden

In de uitspraak van 14 augustus 2020 oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat een vennoot ook na zijn uittreden hoofdelijk aansprakelijk is voor de huurachterstand van de vennootschap (ECLI:NL:RBROT:2020:8067). Van belang achtte de rechter hierbij o.m. dat de huurovereenkomst was aangegaan op naam van de vennootschap onder firma en dat zowel de zittende als uitgetreden vennoot…

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid aangenomen ondanks onbevoegdheid medewerker

Bij een geslaagd beroep op het bestaan van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, wordt de vertegenwoordigde gebonden aan de desbetreffende overeenkomst of rechtshandeling. Wanneer is hiervan sprake? Aan de hand van de uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 4 mei 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1885, zal dit worden verduidelijkt. Wat was de situatie? In deze zaak stelde een verzekeringstussenpersoon een…

Reflexwerking consumentenrecht

Beroep ZZP’er op reflexwerking consumentenrecht slaagt. In de wet zijn twee lijsten opgenomen van bedingen in algemene voorwaarden die geacht worden onredelijk bezwarend te zijn danwel vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn (ook wel de zogenaamde “zwarte” en “grijze” lijsten). In beginsel zijn deze lijsten opgesteld voor consumenten die met een beroep op de lijsten…

Ontslag op staande voet Action-medewerker die personeelskorting toepast op boodschappen vader niet rechtsgeldig

In de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 6 juli 2020 past een medewerker van de Action in strijd met de voorgeschreven regels personeelskorting toe op de boodschappen van haar vader (de korting bedroeg € 1,69), waarop Action de medewerker op staande voet ontslaat (ECLI:NL:RBAMS:2020:3347). De Rechtbank buigt zich over de vraag of het ontslag…