Mag een opleidingsinstelling kosten in rekening brengen als je eerder stopt met de opleiding?

In algemene voorwaarden van opleidingsinstellingen (hierna: instellingen) komen regelmatig annulerings- en ontbindingsbedingen voor op basis waarvan studenten een (forse) schadevergoeding moeten betalen als zij eerder willen stoppen met de opleiding. Dat is niet zomaar toegestaan. Hoe zit dit precies? Wij zullen dit toelichten in deze bijdrage. Overeenkomst van opdracht Als een student lessen volgt bij…

Rechter matigt verbeurde boetes van € 729.000,– naar € 364.500,–

De rechter lijkt steeds vaker gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot matiging van contractueel verbeurde boetes. In de uitspraak van 26 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1604 matigt de Rechtbank Rotterdam meerdere contractueel verbeurde boetes wegens schending van het concurrentie-, geheimhoudings-  en relatiebeding tot de helft, te weten tot € 167.000, € 2.500,– respectievelijk tot € 195.000,–.…

Verkoper aansprakelijk tegenover koper omdat gebreken in woning in de weg staan aan “normaal gebruik” woning

In geval van koop moet het geleverde aan de overeenkomst beantwoorden (7:17 BW). Daarvan is geen sprake als de geleverde zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. Wel kunnen partijen…

Gedeeltelijke vernietiging concurrentiebeding opdrachtnemer

Bij een tijdelijke managementovereenkomst kan er vrijelijk een concurrentiebeding worden afgesproken (bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst is dit in beginsel niet toegestaan). Toch is de vrijheid niet onbeperkt en kan de rechter ook dan het concurrentiebeding (gedeeltelijk) vernietigen als het beding naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit was aan de orde in de…

Is ROC aansprakelijk voor schade van docent door schaatsongeval?

De werkgeversaansprakelijkheid kan ver reiken voor schade als gevolg van een ongeval op het werk, toch is de werkgever niet onder alle omstandigheden aansprakelijk. Wanneer is de werkgever aansprakelijk? In deze bijdrage leggen wij dit haarfijn uit aan de hand van de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 5 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5150. De hoofdregel voor werkgeversaansprakelijkheid…