Indexering van de huurprijs bedrijfsruimte met terugwerkende kracht

Uit de uitspraak van Hof Amsterdam 14 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:836, blijkt dat indexering van de huurprijs met terugwerkende kracht mogelijk is bij huur van een bedrijfsruimte waarbij gebruik gemaakt is van (de ROZ-model) huurovereenkomst, waarin is voorzien in automatische jaarlijkse indexering van de huurprijs. Volgens het Hof heeft de huurder – door deze bepaling te…

Huurkorting corona bedrijfsruimte

Inmiddels is de horeca alweer gesloten vanwege de COVID-maatregelen. Op basis van recente jurisprudentie van de Hoge Raad bestaat de mogelijkheid voor huurders van een artikel 290-bedrijfsruimte om eventueel huurkorting te krijgen.  De Hoge Raad oordeelt in zijn uitspraak van 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974 dat de omstandigheid dat een huurder van een 290-bedrijfsruimte – die voor…

Matiging contractueel verbeurde boetes bij particuliere verhuur

De rechter kan een contractueel verschuldigde boete desgevraagd matigen als de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. De rechter mag pas van zijn bevoegdheid tot matiging gebruikmaken als de toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Hierbij moet niet alleen worden gelet op de verhouding tussen de werkelijke…

Onoplettende verhuurder aansprakelijk voor kosten illegale energie aftap door huurder

Verhuurders van panden moeten adequaat onderzoek doen naar hun huurders. Doen ze dat niet, dan kunnen ze schadeplichtig zijn tegenover derden zoals Stedin. Dit was aan de orde in de uitspraak van Hof Amsterdam van 28 augustus 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3112. Wat was de situatie? In deze uitspraak had de verhuurder onvoldoende onderzoek gedaan naar de huurder…

Gemaximeerd boetebeding bij huurovereenkomst is niet rechtsgeldig

In de rechtspraak is vaak geoordeeld dat niet gemaximeerde boetebedingen in algemene voorwaarden behorend bij de huurovereenkomst met consumenten ongeldig zijn, omdat deze als een oneerlijk beding worden bestempeld ingevolge de richtlijn 93/13/EEG. Uit de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Gouda, kamer voor kantonzaken van 16 mei 2019 blijkt dat ook een gemaximeerd…

Ontzeggen toegang tot het gehuurde wegens huurachterstand niet toegestaan en leidt tot schadeplichtigheid verhuurder

Als de huurder tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting tot huurbetaling, heeft verhuurder de bevoegdheid om zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst op te schorten. Deze bevoegdheid omvat echter niet ook het ontzeggen van de toegang tot het gehuurde, aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de uitspraak van 8 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7133 (hierna: Hof). Wat…